Obchodné podmienky

MPDESIGN s.r.o. – designforumshop.com  
Sládkovičova 1972  
022 01 Čadca 
 
IČO: 50397028  
DIČ: 2120313602 
IČ DPH: SK2120313602

IBAN: SK54 0900 0000 0051 1593 2679  

e-mail: info@designforumshop.com   
Phone: +421 901 705 706 

Obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vo vložke č. 56899/Le-


 
 
  I. Všeobecné ustanovenia

1.1 MPDESIGN s.r.o. (ďalej len ako poskytovateľ) prevádzkuje designforumshop.com, ktorý je miestom, prostredníctvom ktorého poskytovateľ sprostredkováva používateľovi obsah zameraný na dizajn, módu, bývanie, šport, techniku, handmade a poskytuje ďalšie služby.

1.2 Poskytovateľ nevystupuje ako predajca dizajnového sortimentu, ale ako poskytovateľ platformy, ktorá slúži na prezentáciu dizajnu, módy, bývania, športu, techniky a handmade od používateľov.

 

II. Používanie designforumshop.com a kategorizácia

2.1 Vstupom alebo iným použitím designforumshop.com sa osoba stáva a zaraďuje do kategórie používateľov v zmysle týchto obchodných podmienok (ďalej ako používatelia).

2.2 Povinnosťou používateľa je oboznámiť sa s týmito podmienkami, pričom používaním designforumshop.com súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a je povinný ich dodržiavať v celom rozsahu.

2.3 Používatelia sa v rámci portálu designforumshop.com delia do nasledovných kategórií:

 

- Používateľ = Návštevník:

 • v rámci designforumshop.com disponuje prístupom k obsahu portálu,
 • neprezentuje na designforumshop.com svoje originálne výrobky,
 • nie je povinný sa registrovať na portáli.

 

- Používateľ = Registrovaný návštevník:

 • je povinný sa zaregistrovať na portáli,
 • môže si editovať svoj profil, vrátane titulnej fotky a obrázka svojej identity (logo, vlastná fotografia),
 • v rámci designforumshop.com disponuje prístupom k obsahu, ktorý na designforumshop.com vkladajú ostatní používatelia,
 • uverejnený obsah si môže ukladať ako Páči sa mi, môže ostatných použivateľov a profesionálov sledovať a iní používatelia môžu sledovať jeho, môže pridávať svoje fotografie do Inšpirácií, fotky odevov a outfitov do Lookov, svoje videá uverejňovať vo Videách a môže si vytvárať svoje vlastné Sety a Kolekcie,
 • nie je oprávnený prostredníctvom portálu ponúkať služby.

 

- Používateľ = Profesionál - špecialista:

 • je povinný sa zaregistrovať na portáli,
 • môže si editovať svoj profil, vrátane titulnej fotky a obrázka svojej identity (logo, vlastná fotografia),
 • prezentuje na comvýrobky a ponúka služby vo sfére dizajnu, módy, bývania, športu, techniky a handmade,
 • je zaradený do nášho katalógu Profesionálov a klienti si ho môžu ľahko nájsť podľa kategórie zamerania, štátu či kraja,
 • uverejnený obsah si môže ukladať ako Páči sa mi, môže ostatných používateľov a profesionálov sledovať,  iní používatelia môžu sledovať jeho, môže pridávať články do Blogu, fotografie do Inšpirácií, fotky odevov a outfitov do Lookov, svoje videá uverejňovať vo Videách a vytvárať svoje vlastné Sety a Kolekcie.
 • disponuje živnostenským oprávnením, týkajúcim sa výroby výrobkov a poskytovaním služieb v oblasti dizajnu, módy, bývania, športu, techniky a handmade

 

Používateľ = Profesionál – E–shop/výrobca:

 • je povinný sa zaregistrovať na portáli,
 • môže si editovať svoj profil, vrátane titulnej fotky a obrázka svojej identity (logo, vlastná fotografia),
 • prezentuje na comvýrobky a ponúka služby vo sfére dizajnu, módy, bývania, športu, techniky a handmade,
 • je zaradený do nášho katalógu Profesionálov a klienti si ho môžu ľahko nájsť podľa kategórie zamerania, štátu či kraja,
 • uverejnený obsah si môže ukladať ako Páči sa mi, môže ostatných používateľov a profesionálov sledovať, iní používatelia môžu sledovať jeho, môže pridávať články do Blogu, fotografie do Inšpirácií, fotky odevov a outfitov do Lookov, svoje videá uverejňovať vo Videách, vytvárať svoje vlastné Sety a Kolekcie a pridávať produkty do katalógu produktov - buď jednotlivo alebo prostredníctvom XML feedu. V XML feede neakceptujeme názov predajcu uvedený v názve produktu,
 • v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania okrem iného poskytuje a predáva tovar vo sfére dizajnu, módy, bývania, športu, techniky a handmade a takýto tovar alebo služby prezentuje prostredníctvom designforumshop.com

 
 

III.   Práva a povinnosti používateľa


3.1 Každý používateľ si vytvára svoj vlastný obsah na designforumshop.com.

3.2 Každý používateľ samostatne zodpovedá za obsah, ktorý vložil na portál designforumshop.com, prehlasuje, že je v súlade s týmito obchodnými podmienkami a všeobecne záväznými právnymi predpismi a disponuje oprávnením takýto obsah na portál vložiť.

3.3 Používateľ berie na vedomie, že obsah, ktorý umiestni na designforumshop.com nesmie byť v rozpore a zasahovať do autorských práv, práv súvisiacich s autorským právom, alebo ďalších práv k duševnému vlastníctvu tretích osôb.

3.4 Používateľ je povinný uvádzať pravdivé, presné a úplné údaje o vloženom obsahu. Za nesprávne uvedené údaje zodpovedá každý používateľ sám.

3.5 Používateľ nesmie v rámci svojho vloženého obsahu propagovať podnikateľský subjekt, ktorý predstavuje konkurenciu voči poskytovateľovi

3.6 Obsah vložený používateľom nesmie byť diskriminačný, nemôže mať pornografický obsah a musí byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v podmienkach Slovenskej republiky a EU.

3.7 Pre prípad vzniku akejkoľvek ujmy poskytovateľovi, zapríčinenou konaním používateľa, je tento povinný uhradiť vzniknutú škodu poskytovateľovi. Používateľ je povinný na designforumshop.com uvádzať úplné, pravdivé a aktuálne údaje.

3.8 Používateľ je povinný sa oboznámiť s týmito obchodnými podmienkami a prehlasuje, že s týmito súhlasí.

3.9 Používateľ je povinný dodržiavať pravidlá obsiahnuté v tomto článku a rovnako sa zaväzuje konať v súlade so zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a so všetkými zákonmi platnými a účinnými v Slovenskej republike a EU.

3.10 Používateľ, ktorý je zaregistrovaný na designforumshop.com v jednej z vyššie uvedených kategórií, je oprávnený svoju registráciu zrušiť. Obsah ktorý používateľ poskytol na portál designforumshop.com zostáva aj po zrušení registrácie zo strany používateľa dostupný na portáli ostatným používateľom a poskytovateľ nie je povinný takýto obsah odstrániť a/alebo iným spôsobom zamedziť prístupu k nemu.
 
 

 IV.  Práva a povinnosti poskytovateľa


4.1 Poskytovateľ má právo odstrániť obsah každého užívateľa z webovej stránky designforumshop.com, pokiaľ je tento v rozpore s týmito obchodnými podmienkami, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo dobrými mravmi.

4.2 Poskytovateľ je výhradne zodpovedný len za správu internetovej stránky designforumshop.com, správne zobrazovanie textov, fotografií a jej správne fungovanie.

4.3 Poskytovateľ je oprávnený použiť fotografie obsahu používateľov za účelom prezentácie webu designforumshop.com.

4.4 Pre prípad porušenia týchto obchodných podmienok zo strany používateľa je poskytovateľ oprávnený obmedziť práva používateľa a/ alebo rozsah služieb poskytovaných používateľovi, ako aj znemožniť používateľovi prístup na designforumshop.com a akékoľvek užívanie služieb tu dostupných.

4.5 Používateľ berie na vedomie, že poskytovateľ mu nezaručuje bezchybné fungovanie portálu, že obsah vkladaný na designforumshop.com bude nepretržite dostupný, úplný, presný a správny a neporušujúci všeobecné záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky.

4.6 Poskytovateľ si vyhradzuje právo ukončiť činnosť webovej stránky designforumshop.com a to bez udania dôvodu, pričom registrovaným používateľom nevzniká akýkoľvek peňažný alebo nepeňažný nárok.

4.7 Poskytovateľ nie je oprávnený poskytovať informácie a dáta inzerentov tretím stranám, konkrétne ucelené články, XML feedy, fotografie a videá inzerentov.

 
 
V.  Ochrana osobných údajov


5.1 Užívateľ a inzerent udeľujú súhlas so zaradením všetkých osobných údajov ako aj ďalších získaných údajov do databázy designforumshop.com a s ich spracovaním.


5.2 Osobné údaje sa budú spracovávať na obchodné a marketingové potreby spoločnosti.


5.3 Súhlas sa poskytuje až do odvolania súhlasu. Dotknutá osoba berie na vedomie, že má práva podľa zákona č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t. j. predovšetkým, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a že má právo prístupu k osobným údajom.


5.4 designforumshop.com sa zaväzuje dodržiavať zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 

5.5  Podmienky ochrany osobných údajov sú obsiahnuté v samostatnom dokumente dostupnom na adrese https://www.designforumshop.com/sk/podmienky-ochrany-osobnych-udajov/, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto Obchodných podmienok. Súhlasom s týmito Obchodnými podmienkami súhlasí používateľ tiež s uvedenými Podmienkami o ochrane osobných údajov. 

 

VI. Cookies


6.1 Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa nahrajú na pevný disk počítača len na základe povolenia. V prípade súhlasu sa text nahrá do súboru malých rozmerov.


6.2 Cookies uľahčujú analýzu navigácie na internete, rozpoznajú, keď niekto navštívi nejakú webovú stránku, umožňujú internetovým aplikáciám odosielať informácie jednotlivým používateľom.


6.3 V súvislosti s týmto sa zo stránok nezískavajú žiadne osobné údaje používateľov.


6.4 Cookies sa nepoužívajú na prenos informácií osobného charakteru, trvalé súbory cookies akéhokoľvek typu, alebo systémy na sledovanie používateľov.

 

VII. Platobné podmienky

7.1 Spôsoby platby sú prepojené s platobnou bránou spoločnosti gopay.com, ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov.

7.2 Čísla platobných kariet, kreditných kariet a hesiel k elektronickému bankovníctvu používateľ zadáva prostredníctvom zabezpečeného a dôveryhodného kanála spoločnosti gopay.com.

7.3 Platbu je možné nastaviť aj ako „opakovanú“ t.j. – automaticky sa mesačne uhradí cena, ktorá je fixná za používanie aplikácie designforumshop.com . O skutočnosti, že platba bude kategorizovaná ako opakovaná príde používateľovi email so stavom platby. Po rozkliknutí overenia stavu platby je uvedená informácia o opakovanej platbe. Používateľ ma možnosť opakovanú platbu zrušiť a to vo svojom profile v menu Faktúry.

7.4 Opakovaná platba je strhávaná automaticky prostredníctvom zabezpečenej platobnej brány spoločnosti gopay.com. K automatickému strhnutiu platby dôjde prvýkrát 14 dní odo dňa a hodiny, kedy došlo k prvej platbe a potom vždy v rovnaký deň a hodinu toho ktorého mesiaca. Používateľovi nevzniká nárok na vrátenie strhnutej platby za toto obdobie.

7.5 V prípade akýchkoľvek zmien bude používateľ informovaný na jeho emailovú adresu.

7.6 Odberateľ z členských štátov EÚ je povinný uviesť svoje IČ DPH, nakoľko má povinnosť registrácie pred prijatím služby. Pokiaľ nám klient neposkytne platné IČ DPH pristúpime k zdaneniu služby slovenskou sadzbou DPH 20%.

7.7 Za znovu aktivovanie užívateľského účtu sa účtuje poplatok 60€

 

VIII.   Záverečné ustanovenia


8.1 Obchodné podmienky uvedené na designforumshop.com sa stávajú platnými a účinnými momentom ich potvrdenia, s výnimkou ak je medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak.


8.2 Používateľ prehlasuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil, rozumie im a výslovne s nimi súhlasí.


8.3 Vzťahy týmito obchodnými podmienkami neupravené sa riadia príslušnými zákonmi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky a EU.


8.4 Vzniknuté spory sa zmluvné strany zaväzujú primárne riešiť zmierlivo a mimosúdnou cestou, pokiaľ takáto možnosť aj po vynaloženom úsilí nebude možná, je každá zo zmluvných strán oprávnená riešiť vzniknutý spor na príslušnom súde.


8.5 Akákoľvek časť tohto textu nesmie byť kopírovaná, publikovaná a šírená žiadnym spôsobom a v akejkoľvek podobe bez výslovného súhlasu designforumshop.com.

 
 
 

MPDESIGN Ltd.